นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
1 1
5 5
2 2
Days
0 0
8 8
Hours
3 3
2 2
Minutes
0 0
1 1
Second

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today28
Yesterday45
This week28
This month844
Monday, 15 April 2024 17:02

Who Is Online

Guests : 2 guests online Members : No members online

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ

๑ ก.พ. - ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

๒๑ - ๓๐ เม.ย.
๒๕๖๑

ภาคบรรยาย (Oral)

 

 

    - ครู อาจารย์ และนักวิจัย 

๒,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

    - นักศึกษา (ป.โท ป.เอก)  

๒,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

ภาคโปสเตอร์(Poster)

 

 

    - ครู อาจารย์ และนักวิจัย 

๒,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

    - นักศึกษา (ป.โท ป.เอก)  

๒,๕๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนองาน)

๗๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

หมายเหตุ : ๑. ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. X ๑๒๐ ซม.

      (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้)

                    ๒.ไม่คืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี

      ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือ

          เป็นวันลา

                    ๔. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, CD Proceeding, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง

 

 

 

**ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทความ

          ค่าลงทะเบียน/บทความ หากบทความวิจัยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า ๑ คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ ๑ คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

          โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อบัญชี The National and International Conference on Education for Learning Development เลขที่บัญชี๐๗๔-๗๕๖๗๔๗-๗** เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ เมนูส่งบทความ **