นับถอยหลังสู่งาน

Time left:
6 6
3 3
Days
1 1
5 5
Hours
5 5
0 0
Minutes
5 5
0 0
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today75
Yesterday146
This week1194
This month2330
Thursday, 22 March 2018 16:39

Who Is Online

Guests : 13 guests online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับลทความ Full Paper ผ่านระบบ Online

๑ ก.พ.- ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการ

ภายใน ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ภายใน ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑

แจ้งผลการพิจารณา จากกรรมการกลั่นกรอง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑

นักวิจัยส่ง Full Paper  (ฉบับแก้ไข)

ภายใน ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

นำเสนอผลงาน และมอบProceeding (รูปแบบ CD)พร้อมออนไลน์บนเว็บไซด์

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑