นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
1 1
6 6
Days
1 1
3 3
Hours
5 5
8 8
Minutes
0 0
5 5
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today60
Yesterday58
This week316
This month225
Saturday, 04 February 2023 22:28

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น.       พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๓๐ น.      พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และมอบโล่หน่วยงานเจ้าภาพร่วม

     การจัดประชุมวิชาการ

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.       การแสดงจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์

๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.       บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบาย

     ประเทศไทย ๔.๐  โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ณ บริเวณลานบ้านครู ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.       การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและมอบเกียรติบัตร

                                           แบ่งเป็น ๔ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

๑.      กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

๒.      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓.      กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

๔.      กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน

๑๗.๐๐ น.                      พิธีปิดการประชุมโดย คณบดีคณะครุศาสตร์

หมายเหตุ: ๑. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

               ๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการสำคัญ

 

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับบทความ Full Paper ผ่านระบบ Online 

๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑

แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการ

ภายใน ๓๐

 เม.ย. ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ภายใน ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑

แจ้งผลการพิจารณา จากกรรมการกลั่นกรอง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

นักวิจัยส่ง Full Paper  (ฉบับแก้ไข)

ภายใน ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑

นำเสนอผลงาน และมอบProceeding (รูปแบบ CD)พร้อมออนไลน์บนเว็บไซด์

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑

 

หมายเหตุ : ส่งบทความเข้าระบบภายใน ๒๐ เม.ย. ค่าลงทะเบียณ ๒,๕๐๐ บาท.

              ส่งบทความเข้าระบบภายใน ๒๑ - ๓๐ เม.ย. ค่าลงทะเบียณ ๓,๐๐๐ บาท

 

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Admin : 085-151-8167 (คุณพสธร)