นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
5 5
4 4
Days
0 0
4 4
Hours
1 1
5 5
Minutes
2 2
8 8
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today25
Yesterday46
This week214
This month1200
Saturday, 30 September 2023 12:45

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
2โปสเตอร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
      Author : นางสาวปวีณา เมธีวรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
3ปากเปล่าการพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและคุณภาพของข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหม่ที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์NoNoNo
4ปากเปล่าการศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ
      Author : อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการ์ย นิลวรรณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNoYes
5ปากเปล่าแนวคิดทางการเมืองของประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
      Author : อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNo
6ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e- education) ไปปฏิบัติ ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 1
      Author : อาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์NoNoNo
7โปสเตอร์
      Author : นายนายถาวร อ่อนละออ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์NoNoNo
8โปสเตอร์ศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนคำภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยต้าหลี่
      Author : จิราพร เนตรสมบัติผล
วิจัยในชั้นเรียนNoNoNo
9ปากเปล่าการปรับตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองโมเดลประเทศไทย 4.0
      Author : อาจารย์ ดร.อัญชลี นรินทร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
10ปากเปล่าการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
      Author : นายกามนิต บุตรดา
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
11ปากเปล่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์
      Author : นางสาวนฤทัย ท่ากั่ว
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
12โปสเตอร์การศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6
      Author : นายวิเชียร จงดี
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
13ปากเปล่าการพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรมบริหารสมองด้วยหลักการของนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์
      Author : นางสาววิมลมาศ สมะวรรธนะ
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
16โปสเตอร์การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
      Author : นางสาวนรมน ขันตี
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
17โปสเตอร์การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
      Author : นางสาวสุดารัตน์ เหมาะสมาน
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
18ปากเปล่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่อน พ.ศ. 2464: ประวัติศาสตร์สังคม
      Author : นายสุทธิศักดิ์ แสวงศักดิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
19ปากเปล่าการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      Author : นางสาวรังสิยา ดวงจินดา
ศึกษาศาสตร์YesNoYesYes
20โปสเตอร์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
      Author : นางนางฉันทลักษณ์ ภู่เกตุ
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
21โปสเตอร์แนวทางการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
      Author : นายทศพร ทองสอน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
22ปากเปล่าการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : อาจารย์ ดร.รัตติยา ศรีศิริรุ่ง
วิจัยในชั้นเรียนYesYesNoYes
23โปสเตอร์แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
      Author : นางสาววรจนา แก้วตา
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
24ปากเปล่าปัจจัยผลักดันการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
      Author : เบญจวรรณ จันทะสี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
26ปากเปล่าการพัฒนาละครประยุกต์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี
      Author : อาจารย์ ดร.สุรินทร์ เมทะนี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
27ปากเปล่าการสร้างสรรค์แบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสัตว์
      Author : นางสาวพัชราวลัย ทิพย์ลมัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNoYes
28โปสเตอร์แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
      Author : นางสาวจิตราภรณ์ สามไชย
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
29ปากเปล่าการติดตามและประเมินหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : นายรติ จิรนิรัติศัย
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
30ปากเปล่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      Author : นายปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
31ปากเปล่าความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการให้บริการ ของสายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
      Author : นางระพีพร แช่มช้อย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
32ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
      Author : สุภาวดี เรื่องมัจฉา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
33ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพของบุคคลที่ดูแลสุขภาพในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวจันทร์ฉาย อมรยิ่งเจริญ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
34ปากเปล่าการศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เสือแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
35ปากเปล่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำ ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดระยอง
      Author : อาจารย์กัญญวรรณ ปิ่นเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
36ปากเปล่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแม่และเด็กผ่านสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสายใจศิริ สุขวัฒนะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
37ปากเปล่าปัญหาและแนวทางแก้ไขในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาววัชรา หมัดป้องตัว
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
38โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศลเพชร ศรีสุวรรณ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesYesYes
39ปากเปล่าสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
      Author : อาณัฐ บุญหลง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
40ปากเปล่าการพยากรณ์แนวโน้มอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย ช่วงประจำปีงบประมาณ 2561 ถึง 2570 กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและการลงทุนของภาคเอกชน
      Author : ศิริรัตน์ แสงทอง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
41ปากเปล่าศึกษาผู้บริโภคกับแนวคิดรูปแบบการขายเพื่อให้ศึกษาดูงาน และเรียนรู้ การผลิต กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวรัศมี อัจฉริยไพศาลกุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
42ปากเปล่าผลการถอดบทเรียนโครงการพระราชดำริ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัผลการถอดบทเรียนโครงการพระราชดำริ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้ำไม้ไอติม”ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กังหันน้ำไม้ไอติม”
      Author : นายเดชา จันทร์น้ำใส
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
43ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นายเอษณ ยามาลี
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
44ปากเปล่าการศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา มนัสทรง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
45ปากเปล่าการพัฒนาทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์โดยใ่เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับการเล่นเกมของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวธนชุดา อาจวงศา
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
47-การศึกษาทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษ เขตพื้นที่พิเศษในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
48ปากเปล่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
49ปากเปล่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      Author : นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
50ปากเปล่าการวิเคราะห์รูปแบบเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : นางสาวสุชานัน อ้นถาวร
วิจัยในชั้นเรียนYesYesNoYes
51ปากเปล่ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์วรรณวิไล โพธิ์ชัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
52ปากเปล่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
      Author : จารุณี พุ่มมี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
53ปากเปล่าการคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการทำนายผลการเรียนด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
      Author : นางสาวชุติมา นิลจาต
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesNoYes
54ปากเปล่าThe problems of using English skills: Speaking and Listening skills. A case study of students at Ruttana Bundit university and Siam university
      Author : วิชชุพล สิงหธนาพร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
55ปากเปล่าการรับรู้การส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์ชาเขียวอิชิตันของผู้บริโภค : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ทินกร โพธิ์สีตา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNoYes
56ปากเปล่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว
      Author : นางสาวนางสาวนุจิรา เหล็กกล้า
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
57ปากเปล่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์ฐิติรัตน์ มานิพารักษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
58ปากเปล่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาครูสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
      Author : นายสุวรรณ โฆสกิตติกุล
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
59ปากเปล่าการศึกษาความพร้อมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษา สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      Author : อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
61ปากเปล่าการศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
      Author : นายวรวิทย์ ว่องชาญกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
62ปากเปล่ากลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคไทยแลนด์4.0
      Author : อาจารย์ ดร.สฤษฎ์ ตะเส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
63-การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบระหว่างไทยและเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา
      Author : ดุสิตา แซ่โล้ว (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
64ปากเปล่าการพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      Author : อาจารย์นิธิวดี พะเทพ
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
65ปากเปล่าการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการทำเส้นหมี่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
      Author : พรชนัน ทูลขุนทด (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
66ปากเปล่าการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้สื่อดิจิทัลกลุ่มเจเนอเรชั่นซีในระดับอุดมศึกษา
      Author : นายณัฏฐ์ธนพงศ์ วุฒิเทพบัญชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
67ปากเปล่าการประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน
      Author : นายวรวุธ ปลื้มจิตร
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
68โปสเตอร์การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
69ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
      Author : นางสุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
70ปากเปล่าการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2560
      Author : ธนพล ชัยนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
71โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาววันเพ็ญ ทองงำ
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
72โปสเตอร์การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      Author : นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
74ปากเปล่าความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะด้วยวัสดุที่หลากหลาย
      Author : นางสาวพัชชาดา เปลี่ยนแก้ว
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
75ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      Author : นางสาวธัญญา ใบบาง
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
76ปากเปล่าผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      Author : นายพัทวี ศรีระษา
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
77โปสเตอร์การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
      Author : นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
78ปากเปล่าชุมชนเข้มแข็งในมุมมองของคนในชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวปรัชญ์นันทน์ เสาร์สุวรรณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
79ปากเปล่าผลของการจัดกิจกรรมศิลปะเกลือที่มีต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย
      Author : สิริวรรณ ทุมมี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
81โปสเตอร์การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางณัฐยา ศรีพะเนิน
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
82โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) ร่วมกับชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      Author : นางต่วนนูรอักมัร เส็มหมาด
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
83ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการร้านอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
84ปากเปล่าการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ ขุนทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
85-การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : นางสาวอาภาภัทร บรรจง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
86ปากเปล่าการจำแนกชนิดของพืชด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์สร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช
      Author : ธวัช รวมทรัพย์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesNoYes
87ปากเปล่าความคาดหวัง และประสิทธิภาพในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ RFID มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งผลไม้สดในตลาดไท
      Author : นายธิติธร ชาวชายโขง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesNoYes
88ปากเปล่าการสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกนิสิตสาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : สายัณห์ ปุ๋ยคำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
89ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษาครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : พันยา เขียวบุญจันทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
90ปากเปล่าการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
      Author : นางสาวสุภาดา คำตา
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
91ปากเปล่าพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพมหานครต่อรายการสนามข่าว 7 สี
      Author : อาจารย์กัญญวรรณ ปิ่นเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
92ปากเปล่าพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
93ปากเปล่าทักษะการบริหารแบบ Soft Skills ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
      Author : นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
94ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401) โดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
      Author : นางวัฒนา โอทาตะวงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
95ปากเปล่าพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศของวัยรุ่น
      Author : ภาพร พุฒิธนกาญจน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
96โปสเตอร์การผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยวิธีอบแห้งแบบโฟมแมท
      Author : นายณัฐชรัฐ แพกุล
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesYesYes
97โปสเตอร์โมเดลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
      Author : อาจารย์เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์
ศึกษาศาสตร์YesNoYesYes
98ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกจากผ้าหมักโคลน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
      Author : วีรยุทธ จันทร์สิงห์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
99ปากเปล่าแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสตูล
      Author : ประภาส มันตะสูตร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNoYes
100ปากเปล่าพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : นางสาวสุชานัน อ้นถาวร
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesNoYes
101ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
      Author : นายวาที บัวแก้ว
YesYesYesYes
102ปากเปล่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
103ปากเปล่าการศึกษาความไม่ย่อท้อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
104ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : สมบัติ นามบุรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
106โปสเตอร์การศึกษากระบวนการการยอมรับของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาร์ข้าวกล้องงอกรสต้มยำ
      Author : นางสาวชมุค สร้างศรีวงศ์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesYesYes
107ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
      Author : นางสาวนิตยา ดกกลาง
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
108ปากเปล่าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
      Author : นายอนุชิต ตำราเรียง
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
109ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี
      Author : นางสาวปัทมา เกรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
110ปากเปล่าห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
      Author : อาจารย์ ดร.สุริย์วิภา ไชยพันธฺุ์
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
111ปากเปล่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สู่สะเต็มศึกษา
      Author : อาจารย์ ดร.สุริย์วิภา ไชยพันธฺุ์
ศึกษาศาสตร์YesYesNoYes
112ปากเปล่าชื่อเรื่อง การใช้ไวยากรณ์“是…的”ของนักศึกษาไทย (กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
      Author : อาจารย์ ดร.อรพรรณ สุวภาพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
114ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง เว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางพรพันธุ นวลปรีดา
YesYesNoYes
115โปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ต
      Author : นายนายกฤต เกษตรวัฒนผล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
116ปากเปล่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
      Author : นายวีรวัฒน์ ไทยขำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
117โปสเตอร์การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
      Author : นางสาววิจิตตรา ภาวะโคตร
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
118ปากเปล่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      Author : วิศรุต สารการ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
119ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : weerayut junsing
วิจัยในชั้นเรียนYesYesNoYes
120ปากเปล่าการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยด้วยศูนย์การเรียนรู้
      Author : สายชล ดวงแก้ว (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
121ปากเปล่าการศึกษาติดตามอัตราการจ้างงาน การศึกษาต่อของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษเขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
122ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ประเสริฐ เหล่านิยมไทย
YesYesNoYes
123ปากเปล่าคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
      Author : นางประทุม ชอบใจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
124ปากเปล่าโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kattiya Thaewsopha Yangyuen
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesNoNo
125ปากเปล่าการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงบรรเลงดนตรีไทยตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสำหรับเด็กปฐมวัย
      Author : วาทิน ประชานันท์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
127ปากเปล่าความต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารที่มีผลต่อการให้บริการ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
      Author : ระพีพร แช่มช้อย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
130ปากเปล่าโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kattiya Thaewsopha Yangyuen
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesNoYes
131ปากเปล่าการศึกษามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนมติ
      Author : นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
132ปากเปล่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
      Author : อาจารย์ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesYesYes
133ปากเปล่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกก
      Author : อาจารย์วิจิตร สนหอม
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesYesYes
134ปากเปล่าผลการใช้สื่อการสอนชุดฝึกลีลามือต่อการส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย
      Author : นางสาวพัฒน์นรี จันทราภิรมย์
ศึกษาศาสตร์YesNoYesYes
135ปากเปล่าการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องแขวนจากผ้าขาวม้าเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน
      Author : นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesNoYesYes
136ปากเปล่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
      Author : นางสาวอัจฉราพรรณ ทองนาค
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
137โปสเตอร์การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามความเห็นของนักเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
      Author : นางสาวฐิตาพร ขันศิลา
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
138โปสเตอร์ผลการฝึกทักษะกรีฑาแบบวงจรที่มีต่อความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นางสาวปรียา บุญเขียน
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
139ปากเปล่าความสามารถทางด้านการพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ
      Author : นางสาวประภาพร อุดมพรพิบูล
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
140ปากเปล่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นละครชาตรีเท่งตุ๊กจังหวักจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      Author : นางนางภัทราพร มณีรัตน์
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
141-การพัฒนาหลักสูตรการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
      Author : นางสาวกานต์พิชชา อุ่นชัย
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
142ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการสอนลีลาวาทศิลป์เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด
      Author : นางสาวสมพร ชูสิน
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
144โปสเตอร์ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เมืองตากน่ายล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก The Effects of Using a Supplementary Reading Entitled Mueang Tak Na Yon on Learning Achievement and Attitude towards Locality of Prathom Suksa IV Students at Ban Thung Makhampom School in Tak province
      Author : นางคุณัญญา จำนงค์รัตน์
ศึกษาศาสตร์YesNoNo
145ปากเปล่าผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      Author : นางสาวธันย์ชนก ชูจันทร์
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
146โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
      Author : นายพนม บุญญ์ไพร
ศึกษาศาสตร์YesNoYesYes
147โปสเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7
      Author : นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทอง
ศึกษาศาสตร์YesNoNo
148ปากเปล่าบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
      Author : นางสาวเปรมจิต แย้มแฟง
ศึกษาศาสตร์YesNoYesYes
149ปากเปล่าการศึกษาการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
      Author : นางสุนีย์ บุตรดี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesYesYes
150โปสเตอร์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
      Author : (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์NoNoNo
151โปสเตอร์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสาร และทักษะความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
      Author : นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
153ปากเปล่าการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้บริหารการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนนทบุรี
      Author : นางสาวนางสาวพิมพ์พิชชา ศรีลับซ้าย
ศึกษาศาสตร์YesNoYesYes
154ปากเปล่าการศึกษาการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสำเร็จในไทยลีก T3
      Author : พีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
155ปากเปล่าการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
      Author : นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
156ปากเปล่าผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เมืองตากน่ายล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก
      Author : นางคุณัญญา จำนงค์รัตน์
ศึกษาศาสตร์YesNoNo
157ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล
      Author : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
159โปสเตอร์การศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนแต่ละ เจนเนอเรชั่น ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง
      Author : นางสาวธนัญญา ทิพบำรุง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาศาสตร์YesYesYesYes
160ปากเปล่าผลผลการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)
      Author : นางภัทริดา เรือนเหลือ
ศึกษาศาสตร์YesNoNo
162ปากเปล่าเมื่อครูกล้าสอน นักศึกษาก็กล้าเรียน: บทความว่าด้วยความกลัว การใช้อำนาจในชั้นเรียน และการก้าวข้ามความกลัวไปสู่ความกล้าในการสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียนของอาจารย์และนักศึกษา
      Author : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ
วิจัยในชั้นเรียนYesYesYesYes
163ปากเปล่าการพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิคโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
      Author : อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
ศึกษาศาสตร์NoNoNo
164ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ชเลจร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesYesNoYes
165ปากเปล่าการพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี สำหรับข้อมูลวิทยานิพนธ์
      Author : นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesYesYesYes
166ปากเปล่าบริบทของภาครัฐประเทศไทยสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ
      Author : นางสาวนิศาชล ฉัตรทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์NoNoNo
167ปากเปล่าการพัฒนาละครประยุกต์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี
      Author : อาจารย์ ดร.สุรินทร์ เมทะนี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNo
168ปากเปล่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML)
      Author : อาจารย์ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesNoYes
169ปากเปล่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML)
      Author : อาจารย์ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesNoYes
170ปากเปล่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง ในจังหวัดมุกดาหาร (CML)
      Author : อาจารย์ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมYesNoYes
171โปสเตอร์แบบแจ้งรายละเอียดการแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
      Author : นายวิเชียร จงดี
NoNoNo
172ปากเปล่าการศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เสือแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์YesNoNo
173-
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เสือแก้ว
NoNoNo
174โปสเตอร์การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางณัฐยา ศรีพะเนิน
ศึกษาศาสตร์NoNoNo
175โปสเตอร์บทความฉบับบสมบูรณ์ ไฟล์ PDFค่ะ
      Author : นางนางฉันทลักษณ์ ภู่เกตุ
ศึกษาศาสตร์YesNoNo

จำนวนทั้งหมด   158   เรื่อง